संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा श्री विजय धर्माजी लोखंडे 02472-222073 9422177437 pdatma.osmanabad@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री विजय म. हिरेमठ 02472-222073 9420201325 mrvijay.hiremath@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ श्री सुभाष रामकिसन चोले 02472-222073 9404957530 subhash.chole@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक श्री.अमोल बाबुराव पांचाळ 02472-222073 9665255498 samolpanchal@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक श्री रवींद्र देवदत्तजी मोहिते 02472-222073 9423339596 pdatma.osmanabad@gmail.com